Vedtægter

§1. Navn
Selskabets navn er: Dansk Knoglemedicinsk Selskab.

§2. Formål
Selskabets formål er at fremme og koordinere hårdtvævsforskning og dermed beslægtet forskning i Danmark, herunder afholde videnskabelige møder.

§3. Danske og udenlandske kontakter
Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab og opretholder løbende kontakt med internationale og udenlandske selskaber af lignende karakter, herunder European Society of Calcified Tissues (ESCT), European Foundation for Osteoporosis (EFFO), International Federation on Skeletal Diseases (IFSSD), Bone and Tooth Society (Storbritannien) og evt. fremtidige lignende selskaber i de øvrige nordiske lande, herunder evt. fælles- skandinavisk forening.

§4. Medlemmer, optagelse og udmeldelse

Medlemmer
A. Som ordinære medlemmer kan optages 1) læger, tandlæger og dyrlæger med interesse for hårdtvævsforskning. 2) Andre, der ved deres virksomhed medvirker til at fremme selskabets formål. Hvert medlem har een stemme.
B. Som korresponderende medlem kan efter bestyrelsens afgørelse optages udlændinge med interesse for hårdtvævsforskning. Korresponderende medlemmer har ikke stemmeret.
C. Som firmamedlemmer kan efter bestyrelsens afgørelse optages virksomheder, der anmoder om optagelse. Firmamedlemmer har ikke stemmeret. Firmamedlemmer kan ved selskabets møder efter bestyrelsens bestemmelse gives lejlighed til demonstrationer.
D. Æresmedlemmer kan udpeges af selskabets ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer har stemmeret.

Optagelse
Anmodning om optagelse som ordinært medlem sendes til bestyrelsen, der ved første givne lejlighed underretter medlemmerne herom. Såfremt bestyrelsen ikke inden 14 dage herefter har modtaget skriftlig indsigelse, er ansøgeren optaget som ordinært medlem. Fremkommer rettidig indsigelse, skal optagelse drøftes ved næste generalforsamling eller ordinære møde, idet meddelelse skal gives på mødeindkaldelsen. Er efter denne drøftelse mindst 2/3 af de afgivne stemmer for optagelsen, er ansøgeren optaget som ordinært medlem.
Ansøgning om medlemskab: Kontaktdetaljer (navn, titel, adresse, e-mail) kan sendes til indkommende_post@dkms.dk

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel pr. 31.12.

§5 Kontingent
Bestyrelsen fremsætter til den ordinære generalforsamling forslag om kontingentets størrelse. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentet for perioden frem til den næste ordinære generalforsamling. Ekstraordinært kontingent kan fastsættes af en beslutningsdygtig ekstraordinær generalforsamling. Et ekstraordinært kontingent løber kun til førstkommende ordinære generalforsamling. Korresponderende medlemmer, æresmedlemmer, samt medlemmer afgået med pension betaler ikke kontingent.

§6 Eksklusion
Bestyrelsen kan uden videre ekskludere et medlem, der i mere end et år ikke har betalt kontingent.

§7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, normalt i november måned. Generalforsamlingen indkaldes mindste 14 dage før afholdelsen med angivet dagsorden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål om generalforsamlingens lovlige indkaldelse, sagernes behandling og stemmeafgivning, med mindre andet er anført i selskabets love. Dirigenten kan, hvis han finder anledning til det, henvise afgørelser til forsamlingen selv. Beslutninger træffes af generalforsamlinger ved simpelt flertal, med mindre andet er angivet i selskabets love. Såfremt der skal træffes beslutninger om andre dagsordenspunkter er de, der hører hjemme på den ordinære generalforsamling (jf. nedenfor), skal mindst 1/3 af medlemmerne være tilstede, med mindre bestyrelsen har gjort forslaget til sit. Afstemninger ved generalforsamlinger sker normalt ved håndsoprækning. Hvis et tilstedeværende medlem kræver hemmelig afstemning, skal dette efterkommes.

Dagsordenspunkter på en ordinær generalforsamling skal i det mindste være:
1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af det reviderede regnskab
3. Budget for det kommende år
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til evt. fondsbestyrelser
8. Eventuelt

Et medlem kan kræve et punkt optaget på dagsordenen, forudsat bestyrelsen senest 1. oktober skriftligt har modtaget forslag herom.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger det og samtidig indsender dagsordenforslag. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med offentliggørelse af dagsorden med mindst 2 ugers varsel, og senest 6 uger efter, at kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er kommet bestyrelsen i hænde.
En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer, med mindre andet er angivet i lovene. Hvis bestyrelsen ikke har gjort et forslag til sit, kan beslutning alene træffes, hvis mindst 1/3 af de ordinære medlemmer er til stede.
Regler for dirigent og afstemninger følger i øvrigt de, der er fastsat for ordinær generalforsamling.

§9 Bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning og valg
Bestyrelsen består af en formand, en sekretær, en kasserer samt yderligere 4 medlemmer. Mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skal være enten læge, tandlæge eller dyrlæge. Bestyrelsens funktionsperiode er tiden mellem to ordinære generalforsamlinger. Ethvert ordinært medlem er valgbart. Formanden vælges for 4 år ved simpel stemmeflerhed og kan ikke genvælges som formand. Efter formandsvalg foretages valg af bestyrelsens øvrige medlemmer, samt evt. 2 suppleanter. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år således at 3 medlemmer er på valg på lige årstal og 3 medlemmer er på valg på ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges maksimalt 2 gange.
Suppleanterne er på valg hvert andet år, således at 1 suppleant er på valg på lige årstal og supplerer bestyrelsesmedlemmer valgt på lige årstal, og 1 suppleant er på valg på ulige årstal og supplerer bestyrelsesmedlemmer valgt på ulige årstal. Er der opstillet mere end 3 kandidater til bestyrelsen, foretages skriftlig afstemning, hvor hvert tilstedeværende medlem højest kan afgive 3 stemmer. De 3 kandidater der opnår flest stemmer er valgt til bestyrelsen. Er der opstillet mere end 1 kandidat som suppleant til bestyrelsen, foretages skriftlig afstemning, hvor hvert medlem højest kan afgive én stemme. Den kandidat der opnår flest stemmer er valgt som suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituere i øvrigt sig selv. I tilfælde af længerevarende forfald af et bestyrelsesmedlem indtræder dennes suppleant i bestyrelsen.
Bestyrelsen leder selskabets virksomhed. Selskabet tegnes af formanden, eller ved dennes forfald af den fungerende formand.

Selskabets møder
Selskabets møder indkaldes ved meddelelse i Ugeskrift for Læger, Tandlægebladet og andre fagtidsskrifter samt ved personligt tilsendt indkaldelse. Formanden eller et bestyrelsesmedlem leder selskabets møder. Sekretæren redigerer referatet af selskabets møder og sørger for, hvis ønskeligt, at referater offentliggøres i Tandlægebladet og Danish Medical Bulletin. Der afholdes normal et forårs og et efterårsmøde. l øvrigt afholdes møder efter behov. Forslag til mødeindlæg, f.eks. foredrag og andre aktiviteter, kan indsendes til bestyrelsen året rundt. Bestyrelsen fremsender abstracts til de selskaber, med hvilke selskabet opretholder løbende kontakt (jf. §3).

§10 Økonomi
Selskabets drift finansieres ved hjælp af kontingenter, gaver samt disses afkast. Selskabet driver ikke forretning. En ordinær generalforsamling kan beslutte at overføre dele af selskabets midler til fonde.

§11 Fonde
Selskabet kan ved en ordinær generalforsamling beslutte, at oprette en eller flere fonde og udforme regler for disses administration og anvendelse.
Eksterne midler
I fald DKMS tilbydes finansielle midler til forskningsformål, administreres disse midler af bestyrelsen. Bestyrelsen vedtager retningsliner for tildeling af midler fra fonden. Bestyrelsen kan eventuelt nedsætte en fondsbestyrelse, som varetager uddeling at midler fra fonden i henhold til de af bestyrelsen givne retningslinier. En eventuel fondsbestyrelse er på valg hvert 2. år ved den ordinære generalforsamling.

§12 Regnskabet
Selskabets regnskabsår er 1.9-31.8. Ved hvert regnskabsårs udløb opgøres regnskabet for det forløbne regnskabsår samt selskabets status ved regnskabsårets udgang. Regnskabet forelægges på generalforsamlingen af kassereren efter at være blevet godkendt af bestyrelsen.

§13 lovændringer
Lovændringer kan kun foretages af en beslutningsdygtig generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Lovændringsforslag skal senest udsendes og offentliggøres sammen med indkaldelse til generalforsamling.

§14 Ophævelse
Beslutning om ophævelse af selskabet kræver vedtagelse med 2/3 af de tilstedeværende afgivne stemmer ved to på hinanden følgende beslutningsdygtige generalforsamlinger. Beslutning om anvendelse af selskabets midler træffes ved den sidste beslutningsdygtige generalforsamling.