11. Opfølgning efter parathyreoidektomi

Faktaboks 10. Medicinsk opfølgning efter parathyreoidektomi
Faktaboks 11. Dagligt tilskud med kalcium og D-vitamin efter parathyreoidektomi
Faktaboks 12. Langtidsopfølgning efter kurativ parathyreoidektomi

Tabel 8: Estimering af dagligt kalkindtag fra kosten

 • Hos patienter med komplikationer til det operative indgreb (hypokalkæmi, recurrensparese mv) tilrettelægges opfølgningen individuelt iht. symptomatologi (afsnit 10).
 • Ved tegn på persisterende/recidiv sygdom tilrettelægges forløbet som beskrevet i afsnit om reoperation for PHPT (afsnit 9.4). Hvis reoperation fravælges følges patienten med medicinsk observation (afsnit 14).
 • Hos patienter som har gennemgået en vellykket PTX anbefales opfølgning:
  • Opfølgning i kirurgisk regi: sikring af sufficient opheling af operationsarret og normal stemme. Kontrol af plasma kalcium- og PTH-koncentrationen. Vurdering af mikroskopisvar. Ved uventet hyperplasi, flerglandel sygdom eller abnorme biokemiske fund henvises til fremskyndet medicinsk vurdering.
  • Opfølgning i medicinsk regi: Klinisk og paraklinisk statusvurdering foretages ca 12 måneder postoperativt med stillingtagen til videre forløb (Faktaboks 10). For patienter med tidligere hoftenær lavenergifraktur eller kompressionsfrakturer i columna foretages fremskyndet vurdering nogle uger postoperativt mhp. iværksættelse af antiresorptiv osteoporosebehandling (afsnit 11.3).

Faktaboks 10. Medicinsk opfølgning 1 år efter parathyreoidektomi

F10

11.1 Indikation for (supplerende) genetisk udredning (Baggrundsartikel: Genetiske tests)

Hvis alder < 50 år og mikroskopi af gll. parathyreoideae har vist flerglandelsygdom anbefales genetisk udredning med undersøgelse for mutationer i MEN-1 genet, RET proto-oncogenet og CDC73 genet (afsnit 6.5.4) (66).

11.2 Tilskud med kalcium og D-vitamin

Dagligt tilskud med kalcium og D-vitamin (Faktaboks 11) anbefales som minimum til alle 1-2 år postoperativt. Fortsat tilskud med kalcium og D-vitamin anbefales til:

 • Patienter med sekundær hyperparathyreoidisme (evt. øget dosis ved persisterende SHPT).
 • Patienter i behandling for osteoporose med antiresorptive lægemidler.
 • Patienter med osteopeni eller osteoporose (T-score < -1.0).
 • Patienter ældre end 70 år.

(Evidensniveau I)

Faktaboks 11. Dagligt tilskud med kalcium og D-vitamin efter parathyreoidektomi

F11

11.3 Behandling af osteoporose efter parathyreoidektomi

I det første år postoperativt stiger BMD gennemsnitlig 1,2 – 4,2 % i columna og 0,3-2,6 % i hoften, medens stigningen i underarmen er negligeabel. Stigningen svarer således til, hvad der ses ved konventionel antiresorptiv behandling. I overensstemmelse hermed har kohortestudier fundet en mindsket risiko for fraktur efter PTX (171;172).

Som udgangspunkt anbefales en afventende holdning det første år efter PTX inden stillingtagen til indikation for antiresorptiv behandling. Effekten af antiresorptiv behandling hos patienter efter PTX er dog aldrig undersøgt specifikt. Anbefalinger bygger derfor på resultater fra studier af patienter med osteoporose.

 • Hos patienter med tidligere lavenergifraktur i proximale femur eller columna iværksættes antiresorptiv behandling umiddelbart (2-4 uger) postoperativt.
 • Ved T-score < -2,5 i columna lumbalis, hofteregion eller underarm et år efter PTX anbefales antiresorptiv behandling.
 • Ugetablet alendronat a 70 mg er førstevalgspræparat.

(Evidensniveau I-IV)

Tabel 8. Estimering af dagligt kalkindtag fra kosten – ud fra 3 simple spørgsmål (173)

T8

11.4 Justering af anden medicinsk behandling.

I studier hvor patienter med asymptomatisk PHPT er randomiseret til enten PTX eller observation er der ikke dokumenteret sikre gavnlige effekter af PTX på sygdom som forekommer med en øget hyppighed ved PHPT. I nogle kohortestudier er der fundet remission af en række følgesygdomme efter PTX (afsnit 13). På baggrund heraf anbefales det, ved medicinsk kontrol 1 år postoperativt, at revurdere hvorvidt der er indikation for (uændret) behandling af sygdom som muligvis kan være forårsaget af PHPT. Det anbefales, evt. i samarbejde med specialister inden for de relevante specialer at revurdere indikation for behandling af

 • Kardiovaskulær sygdom, inkl. arteriel hypertension
 • Metabolisk sygdom, herunder hyperlipidæmi, hyperurikærmi og hyperglycæmi.
 • Neuropsykiatrisk sygdom, herunder depression.

(Evidensniveau IV)

11.5 Langtidsopfølgning efter parathyreoidektomi

I de fleste opgørelser af patienter med sporadisk PHPT er der fundet en recidivhyppighed på 3-8 % efter 3-11 års opfølgning (97;117;118). Ved flerglandel hyperplasi, herunder familiære former for PHPT er risikoen for recidiv angiveligt endnu højere (102). Uanset ætiologi er risikoen for recidiv af PHTP således øget i forhold til risikoen for sporadisk PHPT i baggrundsbefolkningen. Der foreligger ikke cost-effektiveness undersøgelser af langvarige kontrolforløb hos patienter som har fået foretaget PTX. Det anbefales:

 • Langtidsopfølgning i form af kontrol af plasma kalciumkoncentrationen hver 2-3(-5) år i regi af egen læge.

 (Evidensniveau IV)

Faktaboks 12. Langtidsopfølgning efter kurativ parathyroidektomi

F12

Referencer

(66)   Skandarajah A, Barlier A, Morlet-Barlat N, Sebag F, Enjalbert A, Conte-Devolx B et al. Should Routine Analysis of the MEN1 Gene be Performed in all Patients with Primary Hyperparathyroidism Under 40 Years of Age? World Journal of Surgery. 2010;34:1294-98.

(97) Irvin GL, III, Carneiro DM, Solorzano CC. Progress in the operative management of sporadic primary hyperparathyroidism over 34 years. Ann Surg. 2004;239:704-8.

(102)   Westerdahl J, Bergenfelz A. Unilateral versus bilateral neck exploration for primary hyperparathyroidism: five-year follow-up of a randomized controlled trial. Ann Surg. 2007;246:976-80.

(117)   Clerici T, Kull C, Sege D, Rittmann WW. [Incidence of recurrence in long-term follow-up of 100 patients after surgery for primary hyperparathyroidism]. Helv Chir Acta. 1992;58:767-70.

(118)   Amstrup AK, Rejnmark L, Vestergaard P, Sikjaer T, Rolighed L, Heickendorff L et al. Vitamin D status, physical performance and body mass in patients surgically cured for primary hyperparathyroidism compared with healthy controls – a cross-sectional study. Clin Endocrinol (Oxf). 2011;74:130-136.

(171)   Mosekilde L. Primary hyperparathyroidism and the skeleton. Clin Endocrinol (Oxf). 2008;69:1-19.

(172)    Vestergaard P, Mollerup CL, Frokjaer VG, Christiansen P, Blichert-Toft M, Mosekilde L. Cohort study of risk of fracture before and after surgery for primary hyperparathyroidism. BMJ. 2000;321:598-602.

(173)     Hermann AP, Thomsen J, Vestergaard P, Mosekilde L, Charles P. Assessment of calcium intake. A quick method comparerd to a 7 days food diary. Calcif Tissue Int. 1999;64 (suppl 1):S82.