Introduktion

Vejledning til udredning og behandling af hyper- og hypo-parathyreoidisme er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Arbejdsgruppen har sammen med adskillige ad hoc–tilknyttede forfattere udarbejdet en række baggrundsartikler indenfor emnerne: ætiologi, patologi, undersøgelsesmetoder, diagnostik og behandling. Disse baggrundsartikler er tilgængelige på Dansk Knoglemedicinsk Selskabs hjemmeside (www.dkms.dk) og vil løbende blive opdateret. Vejledningen er udarbejdet som en oversigtsartikel baseret på den aktuelle viden om hyperparathyreoidisme, kombineret med en praktisk vejledning i diagnostik og behandling af hyperparathyreoidisme samt postoperativ sekundær hyperparathyreoidisme og hypoparathyreoidisme.

Vejledningen har været sendt i høring hos relevante specialeselskaber og myndigheder. Dansk Knolgemedicinsk Selskab takker for de kommentarer og forslag til forbedringer, vi har modtaget i forbindelse med denne høring. Vi har brugt disse konstruktivt i færdiggørelsen af vejledningen.

Lars Rejnmark
Bo Abrahamsen
Anne Arveschoug
Kim Brixen
Peer Christiansen
Lars Bolvig Hansen
Lars Hyldstrup
Jens-Erik Beck Jensen
Bente Jespersen                 
Bente Langdahl                  
Lars Rolighed                     
Peter Schwartz
Tanja Sikjær
Lis Stilgreen 
Peter Vestergaard
Leif Mosekilde

Forord

Diagnostik og behandling af primær hyperparathyreoidisme (PHPT) er forbedret betydeligt gennem de sidste 15-20 år. Gennem mere rutinemæssig bestemmelse af plasma calciumog parathyreoideahormon (PTH) er der skabt gode muligheder for at identificere patienter med PHPT. Samtidig har rutinemæssig DXA skanning af hofte, columna lumbalis og underarm, radiologisk undersøgelse af columna og CT- eller ultralydsundersøgelse af nyrerne skabt mulighed for at diagnosticere evt. komplikationer til sygdommen. Billeddiagnostik i form af sestaMIBIskintigrafi og ultralydskanning af gl. parathyreoidea har ofte tilladt en præcis præoperativ lokalisation af parathyreoideaadenomer, således at disse patienter kan tilbydes et mere fokuseret operativt indgreb med færre komplikationer. Endelig er differentialdiagnostikken overfor familiær hypokalkurisk hyperkalkæmi (FHH) forbedret gennem rutinemæssig måling af kalcium-kreatinin clearance ratio (CCCR) og genetisk analyse af CaSR genet i udvalgte tilfælde. Foruden udredning og behandling af PHPT, inkluderer vejledningen anbefalinger vedr. behandling af postoperativ hypokalcæmi opstået som komplikation til parathyreoideakirurgi.

Evidensniveau

Ved udarbejdelsen af vejledningen har DKMS vægtet grundlaget for anbefalingerne ud fra litteraturen på baggrund af det scoringssystem, der er udarbejdet ved Oxford Centre for Evidence-based Medicine. Det har sjældent været muligt at bygge anbefalingerne på systematiske metaanalyser eller randomiserede kliniske undersøgelser. Evidensgradueringen er her sket ud fra de enkeltstående kliniske undersøgelser. Evidensniveauet er gradueret fra niveau I til IV efter følgende skala.

Evidensniveau I: Metaanalyse/systematisk oversigt over randomiserede forsøg eller randomiserede kliniske forsøg (RCT)
Evidensniveau II: Kontrolleret, ikke randomiseret forsøg. Kohorteundersøgelse. Diagnostisk test.
Evidensniveau III: Case-kontrol undersøgelse, tværsnitsundersøgelse
Evidensniveau IV: Mindre serie, kasuistik, traditionel lærebog, traditionel oversigtsartikel. Ekspertvurdering.

Dokumentation

Vejledningens enkelte punkter er detaljeret i de baggrundsartikler som denne vejledning bygger på. Baggrundsartiklerne er tilgængelige på DKMS hjemmeside (www.dkms.dk).

Forkortelser

1,25(OH)2D      1,25-dihydroxyvitamin D
25OHD             25-hydroxyvitamin D
AMI                    Akut myokardieinfarkt
BMD                  Bone mineral density (knoglemineraltæthed)
BMI                    Body mass index
Ca2+                  Plasma ioniseret kalcium
CCCR               Kalcium-kreatinin-clearance ratio
DXA                   Dual energy X-ray absorptiometry
FHH                   Familiær hypokalkurisk hyperkalkæmi
GA                     Generel anæstesi
HDL                   High-density lipoprotein
IVU                     Intravenøs urografi
LA                      Lokal anæstesi
LDL                    Low-density lipoprotein
LVM                   Venstre ventrikel masse
KI                       Konfidens interval
OR                     Odds ratio
PA                     Parathyreoideaadenom
PTH                   Parathyreoideahormon
PTHrP               Parathyreoideahormon relateret peptid
PTX                   Parathyreoidektomi
QoL                   Livskvalitet
RCT                   Randomiseret kontrolleret undersøgelse
SPECT              Single photon emission computed tomography
SHPT                 Sekundær hyperparathyreoidisme