2013

Referat af Generalforsamling i Dansk Knoglemedicinsk Selskab, 23. november 2013

Sted: Aarhus Universitetshospital

Ordstyrer: Jens-Erik Beck Jensen
Referent: Tanja Sikjær

Overlæge Jens-Erik Beck Jensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter selskabets vedtægter.

1. Bestyrelsens beretning
Formanden for DKMS, professor Bo Abrahamsen, fremlagde bestyrelsens beretning (bilag 1) som generalforsamlingen tog til efterretning.

2. Godkendelse af det reviderede regnskab
Trine Jensen David fremlagde regnskab for året 2013. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Budget for det kommende år
Trine Jensen David fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2014. Omfanget af støtte til kursusdeltagelse er stabil i forhold til 2013 jvnfr intentionerne i bestyrelsens beregning. Det finansieres gennem opsparede midler. Kontingentet foreslås uændret. Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Valg af formand
Formanden er valgt for en fireårig periode og er ikke på valg i 2013.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Tre personer af bestyrelsen er afgående (Pernille Hermann, Torben Harsløf og Morten Frost Nielsen). Som nye medlemmer vælges Niklas Rye Jørgensen (Glostrup), Helle Kongsbak Brockstedt (Århus) og Mette Rothmann (Odense) uden modkandidater.

6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af professor Kim Brixen. Kim Brixen blev genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til evt. fondsbestyrelser
Ingen poster til besættelse

Eventuelt
Intet