2009

Ordinær generalforsamling i Dansk Knoglemedicinsk Selskab, 29. november 2009

Sted: Auditoriet, Winsløwparken 25, Odense Universitetshospital

Ordstyrer: Bo Abrahamsen
Referent: Lars Rejnmark

Ordstyreren indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Bestyrelsen beretning
Formand for DKMS, Bente Langdahl, fremlage bestyrelsens mundtlige beretning som blev taget til efterretning. Den skriftlige beretning vil være at finde på selskabets hjemmeside. Afgående bestyrelsesmedlemmerne Charlotte Ejersted, Jesper Ryg og Lars Rejnmark blev takket for god arbejdsindsats i de forløbende år.

2. Godkendelse af det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab blev fremlagt af selskabets kasserer, Charlotte Ejersted.
I regnskabsperioden 2008-2009 havde selskabet indtægter for kr. 63 923, 75, og udgifter for kr. 46 694,10
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Budget for det kommende år
For regnskabsperioden 2009 – 2010 budgetteres med indtægter på kr. 63 750,- og udgifter på kr. 177 000,- kr. (større beløb pga betaling for osteoporosevejledning).Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beretning fra råd og udvalg

a) Densitometridatabasen: Bo Abrahamsen redegjorde for hvorledes Densitometridatabasen er ved at blive etablerer

b) PTH databasen: På vegne af Lars Hylstrup redegjorde Bente Langdahl for PTH databasen som nu er web-baseret hvilket forhåbentligt vil fører til en større grad af registrering af patienter i behandling med PTH.

c) Primær hyperparathyreoidisme databasen: Bo Abrahamsen redegjorde for hvorledes databasen for primær hyperparathyreoidisme er ved at blive etablerer

d) IOF: Lars Rejnmark redegjorde for IOF samarbejdet i det forgangne år, som har begrænset sig til at DKMS har indstillet et af sine medlemmer til at modtage et legat som dækker deltager udgifterne til IOF kursus i Lyon.

e) ECTS: Bente Langdahl fortalte at hun er blevet valgt til Sekretær i ECTS og opfordrede til bred deltagelse i det kommende ECTS symposium som afholdes i Glasgow i juni, 2010

f) Fødevarestyrelsens vitamin D arbejdsgruppe: Lars Rejnmark redegjorde for sin deltagelse i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr retningslinjer for diagnostik og behandling af D-vitaminmangel samt arbejdet i regi af Fødevarestyrelsens vedr kostberigelse med D-vitamin. Arbejdet er pågående og der foreligger derfor endnu ingen konklusioner.

g) Osteonet: Mette Juel Rothmann redegjorde for arbejdet i Osteonet som i det forgangne år har afholdt 2 temadage med stor deltagelse. Osteonet er snart klar med sin egen hjemmeside.

5. Valg af formand
Formanden var ikke på valg.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Som ordinere medlemmer blev valgt: Torben Harsløf og Morten Munk Frost Nielsen

7. Valg af revisor
Peder Charles blev ønskede ikke genvalgt som revisor. Bestyrelsen vil udpege en ny revisor.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer til evt. fondsbestyrelser
Ikke relevant.

9. Eventuelt
Den afgående bestyrelse berettede at det er besluttet at uddele 2 legater til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i Oxford kurser ”OSTEOPOROSIS & OTHER METABOLIC BONE DISEASES: A course for specialist trainees” og 2 legater til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i ECTS’ Ph.D.-kursus.

Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.