2011

Formandens årsberetning 2011

Bestyrelsen i Dansk Knoglemedicinsk Selskab har i det forløbne år foruden undertegnede bestået af  Morten Frost Nielse (sekretær),   Charlotte Tofteng (kasserer), Torben Harsløf, Pia Eiken, Pernille Hermann og Claus Brasen.  Som fuldt arbejdende suppleanter i bestyrelsen har vi haft Tanja Tvistholm Sikjær og Thomas Levin Andersen. Jeg vil gerne på selskabets vegne sige tak til bestyrelsen for arbejdet gennem året.

Selskabet har i år holdt to gode og meget velbesøgte videnskabelige møder, og har herudover været medarrangør af Baltic Bone Conference som i år blev holdt i Malmø med deltagelse af mange af jer. Bestyrelsen valgte fra tiltrædelsen af gå tilbage til at holde sine videnskabelige møder på fredage, da torsdagene ikke var velbesøgte og da vi har indtryk af at mange gerne vil bruge anledningen til også at besøge familie og venner i den pågældende landsdel,  og det måske lettere lade sig gøre op til en weekend.  I foråret var Morten Frost Nielsen således arrangør af det videnskabelige forårsmøde som handlede om FRAX algoritmen og bestyrelsen valgte at gennemføre dette  med brug af sponsorater fra industrien således at det var muligt at få en efterspurgt udenlandsk foredragsholder – professor Eugene McCloskey fra Sheffield -  bruge det historiske auditorium i Medicinsk Historisk museum og byde på forfriskninger bagefter. Også årets andet videnskabelige møde, nemlig mødet idag, var temabaseret og handlede selvfølgelig om præsentationen af selskabets nye klaringsrapport om Primær Hyperparathyroidisme.

Foruden hyperparathyroidisme-klaringsrapporten har en arbejdsgruppe arbejdet på at opdatere behandlingsvejledningerne i den oprindelige DKMS klaringsrapport om osteoporose, således at informationerne om blandt andet Prolia og Aclasta har kunnet ajourføres og et nyt resummé samenskrives. Vi forventer at kunne udsende de nye vejledninger til høring hos medlemmerne indenfor få uger og bestyrelsen vil gerne takke Kim Brixen og Lars Rejnmark for deres bidrag.

Endvidere har bestyrelsen for DKMS forpligtet sig til at henvende sig til sundhedsstyrelsen vedrønde taksterne for DXA og VFA med henblik på at opnå en rimelig gruppetakst som medfører at undersøgelserne kan udføres samtidig uden at give et nettounderskud for den undersøgende afdeling, idet man i øjeblikket kun honoreres for VFA såfremt der ikke er takseret på DXA samme dag. Denne ordning er selvsagt ikke optimal fra et patientsynspunkt eller logistisk for afdelingerne. Jens Erik Beck Jensen og Lars Hyldstrup påtog sig sidste år denne opgave og bestyrelsen er taknemmelige for deres indsats og regner med en afklaring snart.

Bestyrelsen har i år i større omfang brugt telefonmøder . Det har været mindre socialt stimulerende, men har sparet bestyrelsesmedlemmerne for rejsetid og selskabet for mødeomkostninger. Vi har endvidere kunnet afklare en række hastesager via e-mail.  Hastesager som besvarelse af henvendelser fra Institut for Rationel Farmakoterapi om risici ved kalktilskud og fra Sundhedsstyrelsen om behov for ændring af kalk og D-vitaminrekommendationerne.  Selskabet har her lagt en forsigtig og forholdvis strengt evidensbaseret linje, hvor vi indtil videre anbefaler en individualiseret brug af tilskud og afstået fra at anbefale voldsomme ændringer i sundhedsbudskaberne i afventen af bedre data. Det er en diskussion som i sig selv kunne fylde mere end ét videnskabeligt møde.  En anden hastesag har været afgivelse af statistiske og sundhedspolitiske oplysninger til IOF om status for osteoporose og osteoporosebehandling i Danmark, til brug for en opdatering af rapporten om Osteoporose i EU.

I international sammenhæng er DKMS repræsenteret i European Calcified Tissue Society gennem Bente Langdahl, som nu er præsident for det europæiske knogleselskab, så vi har en god og direkte linje til ECTS.  DKMS har ydet økonomisk støtte til uddannelsessøgende medlemmer, blandt andet mhp deltagelse i kurser i regi af ECTS.  Vi finder den type kurser vigtige og vil gerne bruge lidt af selskabets penge på en måde som kan stimulerende den videnskabelige og kliniske uddannelse på langt sigt.  Foruden ECTS er DKMS repræsenteret i International Osteoporosis Foundation, IOF, og bestyrelsen har efter en længere drøftelse valgt at forny medlemskabet selvom IOF fungerer som en konkurrent til ECTS i mange forhold. Da IOF imidlertid er stærkt repræsenteret i den politiske proces har vi valgt at gøre brug af den mulighed for at få knoglemedicin og knoglemedicinsk forskning på den politiske dagsorden internationalt.  Vi er således repræsenteret på det kommende IOF politiske møde i Bruxelles til december, en mødeudgift som i øvrigt afholdes direkte af IOF og ikke som sådan af DKMS’ medlemmer.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak til selskabets godt 200 medlemmer, ønske alle en god generalforsamling og takke bestyrelsen, revisor Kim Brixen og arbejdsgruppernes medlemmer for den indsats de har ydet for knoglemedicinsk forskning i det forløbne år.

Bo Abrahamsen