2011

Ordinær generalforsamling i Dansk Knoglemedicinsk Selskab, 18. November 2011

Sted: Aarhus Sygehus, Tage-Hansens Gade

Ordstyrer: Lars Rejnmark
Referent: Morten Frost

Indledningsvist blev det konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Bestyrelsens beretning
Formanden for DKMS, Bo Abrahamsen, deltog på grund af sygdom ikke i generalforsamlingen. Hovedtrækkene i formandens beretning blev gennemgået af bestyrelsesmedlem Pernille Hermann og blev taget til efterretning. Den skriftlige beretning vil blive lagt ud på DKMS’s hjemmeside.

2. Godkendelse af det reviderede regnskab
Det reviderede regnskab blev fremlagt af afgående kasserer Morten Frost Nielsen.  DKMS har i regnskabsåret 2010-2011 haft et overskud på 23.528,57. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Selskabets formue er aktuelt placeret på en konto i Lægernes Pensionsbank. Bestyrelsen blev opfordret til at placere formuen på en måde, der sikrer selskabet, hvis banken skulle lukke.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Budget for det kommende år
For det kommende regnskabsår budgetteres med indtægter på 45.000 og udgifter på 47.200 kr. Der er tidligere givet tilsagn om støtte til densitometri-database, men det er uvist, om disse midler skal udbetales i regnskabsåret 2011-2012.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beretning fra råd og udvalg

a) ECTS: Bente Langdahl redegjorde for ECTS’ aktiviteter. ECTS fokuserer på støtte til uddannelse og specielt PhD-kurser. Bente Langdahl opfordrede til at medlemmerne deltager i den kommende kongres, som afvikles i Stockholm.

Bestyrelsen kunne oplyse, at man har besvaret en henvendelse fra IOF vedr. primært frakturepidemiologi foruden oplysninger om antallet af DEXA skannere i Danmark.

5. Valg af formand
Formanden var ikke på valg.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Torben Harsløf, Pernille Hermann og Morten Frost Nielsen var på valg. Claus Brasen havde valgt at trække sig fra bestyrelsen, hvis andre ønskede at indtræde i bestyrelsen. De første tre blev genvalgt, og Jannie Hald blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Claus Brasen. Tanja Sikjær er nu fuldt medlem af bestyrelsen, mens Jannie Hald er suppleant.

7. Valg af revisor
Kim Brixen er revisor for DKMS.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer til evt. fondsbetyrelser
Ej relevant

9. Eventuelt

a) Bestyrelsen stillede som forslag, at vedtægterne ændres. Ændringsforslaget var sendt til selskabets medlemmer inden mødet. Der stilledes følgende forslag:

Vedtægt nr 4:

Nuværende: Anmodning om optagelse som ordinært medlem sendes til bestyrelsen, der ved første givne lejlighed underretter medlemmerne herom. Såfremt bestyrelsen ikke inden 14 dage herefter har modtaget skriftlig indsigelse, er ansøgeren optaget som ordinært medlem. Fremkommer rettidig indsigelse, skal optagelse drøftes ved næste generalforsamling eller ordinære møde, idet meddelelse skal gives på mødeindkaldelsen. Er efter denne drøftelse mindst 2/3 af de afgivne stemmer for optagelsen, er ansøgeren optaget som ordinært medlem.

 Ændringsforslag:

Anmodning om optagelse som ordinært medlem sendes til bestyrelsen, der kan optage eller afvise ansøgeren som ordinært medlem af selskabet. Bestyrelsens afgørelse kan indklages for generalforsamlingen senest 14 dage før næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Vedtægt nr. 7.7:

Nuværende: Valg af repræsentanter til osteoporoserådet

Ændringsforslag: Punktet slettes, da rådet ikke længere findes. 

Vedtægt nr. 7 – generalforsamling:

Nuværende: Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, normalt i november måned. Generalforsamlingen indkaldes mindste 14 dage før afholdelsen med angivet dagsorden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

Ændringsforslag: Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, normalt i november måned. Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail og opslag på selskabets hjemmeside mindst 14 dage før afholdelsen med angivet dagsorden. Bestyrelsen afgør, om der skal sendes indkaldelse ved almindeligt brev til medlemmer uden fungerende e-mail adresse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Medlemmer er selv forpligtede til at informere selskabet om deres aktuelle e-mail-adresse. Indkaldelse til generalforsamling sker via den e-mail, medlemmerne har oplyst til selskabet.

 Ændringsforslagene blev godkendt af generalforsamlingen.

b) Bestyrelsen vil støtte deltagelse i kurser i Oxford (”OSTEOPOROSIS & OTHER METABOLIC BONE DISEASES: A course for specialist trainees”) og uddele 2 legater til dækning af udgifter afholdt I forbindelse med deltagelse I ECTS’ PhD-kursus.

c) Bente Langdahl opfordrede til, at selskabet arbejder for en forbedring af besvarelse af DEXA-skanninger, f.eks. via en formalisering af procedurerne i forbindelse med besvarelse af skanningerne. Bestyrelsen kunne oplyse, at man på baggrund af hendes opfordring havde nedsat en arbejdsgruppe, der skal fokusere på netop dette område

d) Generalforsamlingen ønskede, at selskabet kommunikerer via dels nyhedsmails, dels via hjemmesiden. Man ønskede endvidere, at selskabet bruger Linkedin snarere end Facebook i forbindelse med kommunikation med medlemmerne, da meget få af medlemmerne angiveligt benytter Facebook.

e) Endelig blev det besluttet, at referatet fra generalforsamlingen, formandens beretning og vedtægtsændringerne sendes til selskabets medlemmer som almindeligt brev.

Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.