2010

Formandens årsberetning 2010

Ved sidste års generalforsamling blev Morten Frost Nielsen og Torben Harsløf indvalgt i bestyrelsen, som konstituerede sig med Peter Vestergaard som sekretær, Morten Frost Nielsen som kasserer og Torben Harsløf som hjemmeside ansvarlig. Vi har holdt 2 bestyrelsesmøder i årets løb. I forbindelse med denne generalforsamling skal bestyrelsen på grund af selskabets love sige farvel til Peter Vestergaard, Mette Hitz og Niklas Jørgensen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak til jer alle 3 for jeres indsats i bestyrelsen. Jeg håber at I fortsat vil være aktive medlemmer i DKMS. Desuden skal der i henhold til selskabets love vælges ny formand.

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt et videnskabeligt møde. Mødet blev afholdt i Århus 3.6. med spændende inviterede foredrag: Morten Frost Nielsen os på den aktuelle diskussion om betydningen af LRP-5 i knogle og tarm, Mikkel Andersen præsenterede resultater ved behandling med vertebroplastik og Thomas Andersen viste ny data vedr. bone remodeling compartment. I bestyrelsen er vi klar over at der er mange tilbud om spændende videnskabelige møder, men mener dog stadig at der er et behov for nationale møder om knogle- og calciummetaboliske problemstillinger. Vi har i år som noget nyt afholdt møderne om torsdagen, da det er vores indtryk er at mange ønsker at starte weekend fredag eftermiddag i stedet for at komme til et videnskabeligt møde. Fremmødet til møderne har ikke været større end til fredagsmøderne de forudgående år, så vi vil gerne have feedback på om vi skal fortsætte med at arrangere møder om torsdagen eller vende tilbage til fredag. Vi vil i bestyrelsen fortsat bestræbe os at arrangere møder med et aktuelt indhold, og modtager også gerne forslag fra medlemmerne både i forhold til foredragsholdere og emner.

Som det vil fremgå af kassererens beretning har vi mange penge på kistebunden. Det skyldes at ECTS i København i 2007 gav et pænt overskud, som DKMS som medarrangører fik andel i. Vi har i år brugt 15.000 kr på at støtte 5 PhD studerendes deltagelse i ECTS’s PhD training course i Berlin. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger, så det vurdere bestyrelsen indtil videre er en god måde at anvende pengene på. Vi har også besluttet at give støtte forskning og har i 2010 givet 50.000 kr til etablering af en national knogledensitometri database. Der vil blive udsendt yderligere information om støtte muligheder til medlemmerne ligesom der vil være opslag på hjemmesiden.
Herudover vil vi værksætte tiltag, som vil være til gavn for medlemmer og udbrede kendskabet til medicinske knoglesygdomme blandt sundhedsfaglige personer i Danmark. Bestyrelsen har derfor igangsat udarbejdelsen af endnu en klaringsrapport: Diagnostik og behandling af primær hyperparathyroidisme. Leif Mosekilde, Peter Schwarz og Kim Brixen er tovholdere på denne opgave. Rapporten forventes færdiggjort i 2011. Selv om mange af os synes at vi lige er blevet færdig med klaringsrapporten vedr. osteoporose, så er det allerede ved tiden at den bør opdateres på nogle områder. Det vil bestyrelsen tage fat på i 2011. Bestyrelsen modtager derudover gerne forslag til hvorledes vi bedst muligt anvender de mange penge i henhold til selskabets formål og til glæde for selskabets medlemmer.

Selskabets hjemmeside er blevet fornyet og vi håber på med tiden at kunne udbygge den yderligere, således at vi får en god og aktuel hjemmeside for selskabets medlemmer, men også for andre med interesse for medicinske knoglesygdomme. Forslag til forbedringer og nye tiltag modtages rigtig gerne.
Vi har fremsendt to forslag til Lægemiddelstyrelsen om nye kriterier for tilskud til osteoporose behandling. Vi har foreslået at anti-androgen behandling for prostata cancer og KOL bør medføre tilskud til antiresorptiv behandling ved eksisterende osteoporose, da begge tilstande er forbundet med en øget risiko for frakturer og da denne risiko er vist at kunne mindskes ved behandling. Lægemiddelstyrelsen har umiddelbart accepteret den første, men stillet supplerende spørgsmål vedr. sværhedsgraden af KOL, som vi er i gang med at besvare.

Vi har i bestyrelsen valgt at DKMS skal gå konstruktivt ind i forskellige arbejdsgrupper, primært som bestyrelsesmedlemmer. PTH behandlingsdatabasen, PHPT databasen, knogledensitometri databasen, Osteonet og en ONJ arbejdsgruppe. Vi har deltaget (Peter Vestergaard) i en arbejdsgruppe under IRF, som har set på polyfarmaci. Der kommet to artikler ud af dette arbejde, som er trykt i IRFs månedsblad i oktober og november i år. Vi har også ønsket at få etableret et samarbejde med nefrologerne omkring behandling af osteoporose hos nyreinsufficiente patienter. Indtil videre har Dansk nefrologisk Selskab dog ønsket selv at udarbejde en behandlingsvejledning, som vil blive sendt i høring hos DKMS.

DKMS har forskellige internationale relationer: IOF, ECTS og BBC.
I forhold til IOF har vi ikke været så aktive. Vi indstillede et af vores medlemmer til et legat med henblik på deltagelse i IOF’s osteoporose kursus. Vedkommende fik ikke noget legat, hvorfor vi overvejer om det giver mening at være medlem, da vi ikke har nogen indflydelse på hvad der sker i IOF.
I forhold til ECTS er vi meget aktive. Vi deltager i ”National Societies Forum”, hvor vi giver ECTS gode råd om hvilke opgaver, vi gerne så ECTS tog fat på. Desuden har vi stor indflydelse i ECTS generelt, da jeg også er medlem af ECTS’s bestyrelse og ”president-elect” med henblik på at overtage posten som ”president” fra maj 2011.
I forhold til BBC har vi aftalt at næste BBC konference bliver i Sverige i 2011.

Til sidst: Tusind tak for et godt samarbejde i hele bestyrelsen. Jeg vil fortrøstningsfuldt overlade DKMS til den nye bestyrelse og formand.

Bente Langdahl