2012

Referat af Generalforsamling i Dansk Knoglemedicinsk Selskab, 9. november 2012

Sted: Roskilde Sygehus

Ordstyrer: Lis Stilgren
Referent: ?

Overlæge Lis Stilgren konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter selskabets vedtægter.

1. Bestyrelsens beretning
Formanden for DKMS, professor Bo Abrahamsen, fremlagde bestyrelsens beretning (bilag 1) som generalforsamlingen tog til efterretning.

2. Godkendelse af det reviderede regnskab
Charlotte Tofteng fremlagde regnskab for året 2012. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Budget for det kommende år
Charlotte Tofteng fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2013. Omfanget af støtte til kursusdeltagelse er øget i forhold til 2012 jvnfr intentionerne i bestyrelsens beregning. Det finansieres gennem opsparede midler. Kontingentet foreslås uændret. Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Valg af formand
Formanden er valgt for en fireårig periode og er ikke på valg i 2012.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skulle indvælges mindst ét nyt bestyrelsesmedlem idet Charlotte Tofteng ikke ønsker at genopstille. Bestyrelsen foreslog valg af overlæge Trine David. Trine David blev valgt uden modkandidater.

6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af professor Kim Brixen. Kim Brixen blev genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til evt. fondsbestyrelser
Ingen poster til besættelse

8. Eventuelt
Intet