2012

Formandens årsberetning 2012

Bestyrelsen har i det forløbne år lagt meget stor vægt på videnskabelige møder og på at støtte relevant kursusaktivitet på området. Vi har blandt andet støttet deltagelsen for yngre forskere og klinikere til deltagelse i kurser i regi af ECTS og IOF, samt også kliniske kurser i Oxford i regi af det britiske Bone Research Society. Det er mit indtryk at kurserne har været godt modtaget og at det internationale netværk er nyttigt, ikke alene for kursisterne men også for de danske undervisere. Bestyrelsen har forsøgsvis også reserveret kursuspladser i forvejen, således at vi kunne være sikre på at kurserne havde plads til danske kursister, det gjorde vi blandt andet til det sidste kursus i Oxford.

Af videnskabelige møder har DKMS afholdt to i år. Forårsmødet – som blev holdt i Odense – havde både et translationelt og et klinisk sigte. Det blev rundet af med en meget livlig og nyttig diskussion af den nye behandlingsvejledning for osteoporose. Efterårsmødet, som må være det første møde selskabet har holdt i Roskilde, havde fokus på klinisk håndtering af osteoporose og herudover var der den traditionelle foredragskonkurrence.
Bestyrelsen for DKMS har – suppleret med eksperter udenfor bestyrelsen, som vi har fået lov at trække på ved flere lejigheder – bidraget med udarbejdelse af høringssvar blandt andet til Sundhedsstyrelsen, dels direkte forespørgsler om medicintilskudsregler og om D-vitamin niveauer, dels høringssvar gennem de Lægevidenskabelige Selskaber blandt andet om sletning af digitalt billedmateriale, som vi stærkt advarerede imod. Selskabet har også afgivet høringssvar til andre selskaber, f.eks i anledning af DSAM’s vejledning om Den Ældre Patient. Vi har også ydet bistand til Osteoporoseforeningen, herunder været bisidder til møde med Folketingets Sundhedsudvalg om forholdene for osteoporosepatienter og det stærkt geografisk varierende tilbud til patienterne. Mens Sundhedsstyrelsen ikke umiddelbart fandt grund til nye initiativer på området så var den politiske stemning klart positiv og man markerede dette gennem at afsætte 1 million kroner af satspuljemidlerne til en kampagne for osteoporoseudredning hos svage patientgrupper – et vigtigt aspekt af dette er selvfølgelig det politiske signal der sendes, mens beløbet er forholdsvis beskedent i sig selv.

Selskabet har en række specifikke arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen vedrørende beskrivelse af DXA scanninger har været aktiv i det foreløbne år, som det også fremgik af den videnskabelige del af dagens mode og bestyrelsen vil gerne take for det arbejde der er gjort. Under selskabet findes også arbejdsgruppen for sekundær frakturprofylakse, hvor der har været holdt møde med andre aktører på området, specielt de relevante selskaber indenfor geriatri og ortopædkirurgi. Bestyrelsen takker Torben Harsløff for arbejdet med at iværksætte dette samarbejde og støtter meget gerne denne mødeaktivitet med foreningens midler. Andre arbejdsgrupper er driftsgruppen for den nationale BMD database, hvor vi nu har samlet DXA scanningerne fra Århus, Odense og Gentofte og er ved at færdiggøre databasestrukturen med henblik på samkøring med landspatientregistret og lægemiddeldatabasen i regi af Danmarks Statistik. Vi regner med at modtage DXA scanninger fra Hvidovre, Køge og Hillerød i næste runde og alle klinikker med DXA resultater er meget velkomne til at tilslutte sig dette forsknings- og udviklingsinitiativ. Arbejdet har ret små ressourcer da de enkelte afdelinger selv har måttet afholde finansieringen, idet der ikke er bevilget fondsmidler eller midler fra DKMS til dette arbejde. Selskabet har også databasen for Primær Hyperparathyroidisme, placeret i Glostrup. Databasestrukturen er etableret, men implementeringen er det desværre gået langsomt med på grund af travlhed hos deltagerne i arbejdsgruppen. I den nye bestyrelsesperiode må man drøfte om DKMS kan gøre yderligere for at fremme dette arbejde. Endelig fungerer DKMS også som vært for Osteonet, et samarbejdsforum for sygeplejersker og bioanalytikere på osteoporoseområdet.
På vegne af DKMS har Lars Rejnmark og Leif Mosekilde udarbejdet en behandlingsvejledning for primær hyperparathyroidisme, som har været i høring hos relevante, faglige selskaber. Selskabet har bidraget økonomisk til processen. Den endelige version vil være tilgængelig på www.dkms.dk. Desuden har Lars Rejnmark og Kim Brixen forestået en opdatering af osteoporose-behandlingsvejledningen. Også dén vejledning vil kunne findes på hjemmesiden, når den endelige version foreligger. Bestyrelsen vil på selskabets vegne meget gerne takke Lars Rejnmark, Leif Mosekilde og Kim Brixen for deres store indsats. Selskabets medlemmer har også deltaget meget aktivt i udarbejdelse af den Nationale Behandlingsvejledning for mandlig osteoporose i regi af Dansk Endokrinologisk Selskab. DES begynder nu arbejdet med en national behandlingsvejledning for osteoporose, hvor tovholder er Morten Frost Nielsen som samtidig er sekretær fra DKMS og bestyrelsen vil opfordre de af medlemmerne som er endokrinologer til at deltage aktivt i dette arbejde så vi kan drage nytte af det store forarbejde der allerede er lavet i regi af DKMS.
Bestyrelsens af DKMS består af selskabets sekretær Morten Munk Frost Nielsen, kasserer Charlotte Tofteng og bestyrelsesmedlemmerne Torben Harsløf, Pia Eiken, Pernille Hermann og Tanja Sikjær. Suppleanterne er Jannie Dahl Hald ogThomas Levin Andersen. Selskabets formand er Bo Abrahamsen. En tak fra bestyrelsen til Charlotte Tofteng, selskabets kasserer, for arbejdet i bestyrelsen. Charlotte har ikke ønsket genvalg på nuværende tidspunkt.
Selskabet har forsøgt med nogle alternativer til hjemmesiden med mulighed for hurtigere og lettere opdatering, blandt andet LinkedIn og Facebook. Jeg synes ikke rigtigt vi har fundet den rigtige kommunikationsvej endnu og vi er stadig dybt afhængige af at alle medlemmer husker at orientere sekretæren om eventuelle ændringer af e-mail addresse. Bestyrelsen vil drøfte om vi kan optimere vores internet-tilstedeværelse, muligvis med twitterfeeds direkte til hjemmesiden. Vi har udliciteret driften af hjemmesiden men vil overveje om det er den mest hensigtsmæssige måde at gribe det an på.

Det er som jeg ser det bestyrelsens opgave at støtte unge forskere, at fremme at selskabets medlemmer får plads i flest mulige udvalg, råd og arbejdsgruper og at yde al den videnskabelige støtte vi kan til patientforeningerne og til myndighederne. Vi kan herudover fremme kendskabet til området ved at benytte vores indstillingsret til videnskabelige priser samt selv at uddele priser, herunder selvfølgelig foredragskonkurrencen.
DKMS arbejder internationalt i regi af European Calcified Tissue Society og International Osteoporosis Foundation. Den danske indflydelse er betragtelig, ikke mindst i ECTS hvor præsidenten er Bente Langdahl, som jo er den tidligere formand for DKMS. Vi deltager også aktivt i arbejdet i IOF, hvor Pernille Hermann repræsenterer selskabet i Committe of National Societies . Jeg er i år indvalgt som medlem af IOFs Committee of Scientific Advisors, som nedsætter de arbejdsgrupper der udarbejder IOFs klaringsrapporter. Om vi behøver to overlappende videnskabelige internationale selskaber har været en diskussion in DKMS i en årrække. Den nuværende bestyrelse har besluttet fortsat at arbejde i begge selskaber for at styrke den danske videnskabelige indflydelse både på det kliniske og basale område, hvor IOF står meget stærkt på det patientfokuserede og politiske område mens ECTS især er stærkt på det videnskabelige og basale felt.

Bo Abrahamsen