Afsluttede projekter

___________________________________________________________

Behandling af hypoparathyreoidisme med subkutan PTH (1-84) injektioner

Studiets formål var at undersøge hvorvidt behandlingen af hypoparathyreoidisme med subkutan PTH (1-84) ville forbedre patienternes livskvalitet og muskelstyrke. Ligeledes blev effekten af PTH på knoglevævets metabolisme samt calcium og fosfat undersøgt.

Treatment of hypoparathyroidism with subcutaneous PTH (1-84) injections. Effects on skeleton, muscle function and quality of life

_________________________________________________________________________

Rakitis i Danmark

Formålet med studiet var at estimere incidensen af nutritiv rakitis, samt beskive aktuelle risikofaktorer for nutriv rakitis, og incidensen og prævalensen af hereditær rakitis (HR) i Region Syddanmark herunder beskrive symptomer, kliniske og parakliniske fund på diagnosetidspunktet. Endvidere blev der foretaget en gene- og fænotypebestemmelse af en større gruppe af patienter med HR ligesom effekten af deres medicinske behandling blev beskrevet. Slutteligt blev det undersøgt om der er kønsforskelle i sygdommens sværhedsgrad hos patienter med genetisk verificeret X-bunden HR.

Rickets in Denmark: Prevalence of nutritional and hereditary rickets among chrildren living in Denmark and characteristics of patients with hypophosphatemic rickets

_________________________________________________________________________

Osteoporose hos mænd

Formålet med studiet var at undersøge prævalensen af vitamin D mangel blandt unge danske mænd og dets betydning for knogleomsætningen (knoglemarkører) og BMD. Endivere blev prævalensen, risikofaktorer for frakturer og BMD-målinger blandt ældre danske mænd undersøgt. Slutteligt at lave et review omhandlende osteoporose hos mænd.

Osteoporosis in Men

_________________________________________________________________________

Funktionen af Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma and dets Ligander ved Osteoporose

Formålet med studiet var at undersøge forholdet mellem knogle og fedtvæv – især effekten af PPARγ og dets ligander

The Role of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma and its Ligands in Osteoporosis

_________________________________________________________________________

High Resolution pQCT ved bestemmelse af knogledensitet, geometri og mikroarkitektur

Anvendeligheden af HR-pQCT ved bestemmelse af knoglegeometri, BMD og knoglemikroartitektur in vivo, sammenhængen mellem knoglemorfologi, knoglemikroartitektur og knoglestryrke in vitro samt effekten af anti-osteoporotisk medicin på knoglegeometri, kompartmentalt BMD og knoglemikroartitektur.

High resolution pQCT for assessment of bone density, geometry and microarchitecture

_________________________________________________________________________

Vitamin D status i de først 9 måneder af livet

Formålet med studiet var at undersøge vitamin D status hos nyfødte og deres mødre gennem de første 9 måneder, samt evaluere børnenes knoglestatus via pQCT ved 9 måneder. Endvidere er der via tre fødselskohorter blevet undersøgt om der er associationer mellem forskellige sygdomme og sæson for fødsel.

Vitamin D status in the first 9 months of life

_________________________________________________________________________

Calciummetabolisme og knogleomsætning under graviditet og postpartum

Formålet med studiet er at undersøge betydningen af graviditet på calcitropiske hormoner, 1,25(OH)2, PTH, prolaktin og østradiol og knogleomsætningen og BMD sammenlignet med raske aldersmatchet kontroller. Undersøge niveauet af P-25OHD status på fødselsvægt, længde, hovedomkreds og fødsel.

Calcium homeostasis and bone metabolism during pregnancy and postpartum

_________________________________________________________________________

Life with osteoporosis – a cohort and qualitative study

At opnå en dybere forståelse af patienters liv med osteoporose ved at bestemme
omfanget af, samt beskrive faktorer vedrørende receptindløst compliance og vedholdenhed af oral anti-osteoporotisk behandling blandt nye brugere af oral anti-osteoporotisk medicin i Danmark. Tillige at udforske ny-diagnosticerede kvinders levede erfaringer med osteoporose når farmakologisk fraktur forebyggende behandling var ordineret.

Life with osteoporosis – a cohort and qualitative study

______________________________________________________________

Investigations of the effects of resveratrol on bone – Studies in obese men and in osteoblast cell cultures

Denne afhandling har som overordnet mål at undersøge om low-grade inflammation og metabolisk syndrom (MetS) påvirker knoglerne i negativ retning, og om dette kan forhindres ved at reducere inflammationen med resveratrol (RSV). Et tværsnitsstudie viste, at mænd med mest VAT også var mest metabolisk påvirkede, og havde lavere hofte-BMD, tyndere kortikal knogle og dårligere knoglestyrke i femoral neck, sammenlignet med dem med lavest VAT. Derudover fandt vi at mænd med lavest estradiol (E) havde lavere BMD i lænderyggen og ringere geometriske parametre i tibia og radius, foruden grænse-signifikant lavere BMD i hoften. Ydermere viste VAT og E sig selvstændigt og additivt at påvirke hofte BMD, og femoral neck T-score afslørede en overraskende høj prævalens af osteopeni(50%) i gruppen af mænd med både høj VAT og lav E sammenlignet med 6,3% i gruppen af mænd med lav VAT og høj E. Interventions studiet var et randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet studie. Fireoghalvfjerds overvægtige mænd med MetS blev behandlet med tabletter indeholdende enten 500 mg RSV (RSVhigh) 75mg RSV (RSVlow) eller placebo to gange dagligt i 16 uger. RSV medførte dosisafhængige og korrelerede stigninger i knogle-specifik alkalisk fosfatase (BAP) og lænderyg BMD (LS vBMD). BAP steg 16% og LS vBMD steg 2.6% I høj-dosis RSV gruppen sammenlignet med placebo gruppen (henholdvist p<0.001 og p=0.043).

Investigations of the effects of resveratrol on bone – Studies in obese men and in osteoblast cell cultures

_____________________________________________________________________________

Investigations of Diabetic Bone Disease