2015

Marts 2015

August 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 23.03.15

Sted: Odense

Referent: Tanja Sikjær

1. Valg af ny revisor

Kim Brixen vil gerne trække sig som revisor. Jeppe Gram vil gerne stille op og bestyrelsen bakker op om dette. Der er varslet ekstraordinær generalforsamling forud for mødet i dag.

2. BMD-databasen

Der er kommet en forespørgsels fra Bo Abrahamsen om muligheden for at lægge BMD-databasen i OPEN tilknyttet Odense Universitetshospital.

Bestyrelsen støtter forslaget, incl den foreslåede bestyrelse med repræsentation fra  alle regioner.  Vi  har sikret os og taget som forudsætning at der er lige adgang til data for alle og at de ikke er bundet op til Odense eller specielle forskere .

3. Arbejdsgrupper

Intet nyt

Bestyrelsesmøde 13.08.15, Skypemøde

Deltager: Pernille Hermann, Gitte Bloch Rasmussen, Mette Rothmann og Tanja Sikjær

Forsøgte, men it problemer: Jannie Hald Dahl.

Kunne ikke deltage: Christian Kruse, Helle Brockstedt, Niklas Rye Jørgensen og Trine Jensen David

Referent: Tanja Sikjær

1. Efterårsmødet

Clifford Rossen har tidligere været på tale som mulig foredragsholder. Han har aktuelt et samarbejde med Odense, hvor han er ved at udgive en artikel med Vikram Shanbhogue og Mary Bouxsein om diabetes og knogle.

Han besøger Odense i december og Pernille vil prøve om der kan arrangeres at han kan holde et foredrag ved efterårsmødet i den forbindelse. Det besluttes derfor at næste møde vil være i Odense.

Vi har spurgt Jakob Linde om han vil holde ph.d. oplæg om sit projekt med diabetes og knogle og det vil han meget gerne. Der vil desuden være foredragskonkurrence og generalforsamling.

2. Forårsmødet

Forårsmødet planlægges til at være i samarbejde med reumatologerne. Vi vil undersøge om Dansk reumatologisk selskab er interesseret i et fællesmøde som vi tidligere har holdt med Dansk Thyroidea forening. Emnet vil være reumatoid artrit og knogle, samt evt. noget om prednisolon behandling.

Dette kunne fremme at vi får ens behandlingsvejleder, hvilke for nuværende er forskellige.

Tanja kontakter Ellen Hauge med henblik på om de vil samarbejde og om hun har et forslag til en evt. udenlandsk foredragsholder til at fortælle om emnet.

Der planlægges at spørge Kresten Keller om han vil holde ph.d. foredrag.

Vi vil forslå foredrag til foredragskonkurrencen fra begge selskaber.

Mødet planlægges til at være i Aarhus.

3. GF

Pernille laver bestyrelsens beretning og Trine fremlægger regnskabet.

Der er ikke noget specielt vi skal have drøftet på generalforsamlingen.

Hvem er på valg: Tanja, Niklas, Helle og Jannie

Vedtægterne: Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år således at 3 medlemmer er på valg på lige årstal og 3 medlemmer er på valg på ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges maksimalt 2 gange.

Pernille valgt i 2014 er på valg i 2018

Trine valgt i 2012, genvalgt i 2014

Niklas valgt i 2013, er på valg til efteråret

Jannie er valgt til suppleant i 2011, bestyrelsesmedlem fra 2013, er på valg til efteråret

Helle valgt i 2013, er på valg til efteråret

Mette valgt til suppleant i 2013, bestyrelsesmedlem fra 2014

Tanja valgt til suppleant i 2010, bestyrelsesmedlem fra 2011, genvalgt i 2013 og er på valg til efteråret

Gitte valgt til suppleant i 2014

Christian valgt til suppleant i 2014

4. Kurser:

Jannie kunne desværre ikke koble på skypemødet. Vi ved derfor ikke hvordan status er. Vi snakkede om at vi ved næste bestyrelsesmøde med fremmøde skal diskutere hvor skrappe skal vi være i forhold til deadlines og regler for om der kan der søge til andet end det der er slået op.

5. ONJ

Forslag fra Bo: Der er kommet et udmærket letter i British Dental Journal hvor repræsentanter for kæbekirurger og tandlæger samt Ignac Fogelman enedes om retningslinjer for tandlægers ageren i relation til at støtte op om osteoporosebehandling og hvilke forholdsregler man kunne anbefale. Stemmer meget godt med den danske holdning men et lignende initiativ ville måske ikke være helt tosset?

Der besluttes at vi vil nedsætte en arbejdsgruppe sammen med repræsentanter fra tandlægerne der skal arbejde imod en fælles holdning og retningslinjer i forhold til behandling med bisphosphonater og tænder. Den umiddelbare holdning ved de deltagende ved skypemødet er at man skal holde pause med bisphosphonater 3 mdr. før større indgreb og at man skal få lavet de nødvendige tandindgreb inden opstart af behandling og evt. udskyde næste infusion hvis det gives iv. Men der mangles konsensus om dette med tandlæger og kæbekiruger. Ved næste bestyrelsesmøde skal der vælges en arbejdsgruppe.

Der forelægger et Internationalt samarbejde man kan læne sig op af. (http://www.nature.com/bdj/journal/v216/n9/full/sj.bdj.2014.360.html)

6. Kalk og D-vit igen,igen

Pernille er blevet kontaktet af Bo Christensen der arbejder for videnskab.dk angående en artikel af Bolland i BMJ omhandlende at der er for tæt en sammenhæng med de læger der anbefaler D-vitamin tilskud og medicinal industrien. Pernille er på ferie og når ikke at vende tilbage før han har kontaktet Lars Rejnmark og Børge Nordestgaard. Lars har udtalt sig om at vi skal fortsætte med retningslinjerne med at anbefale tilskud af kalk og vitamin D. Problemet er at Sundhedsstyrelsen retningslinjer siger at alle skal tage kalk og vitamin D uafhængig af mængden af kalk man indtager i maden. Der diskuteres om hvorvidt vi skal opfordre til at ændre sundhedsstyrelsens anbefaling så den i stedet vil anbefale at der tages højde til kalk indtag i kosten.

Lars Rejnmark har deltaget i møde om evt. tilsættelse af D vitamin i madvare. Han kontaktes i forhold til om der allerede er iværksat tiltag til ændringer af sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Lars Rejnmark er kontaktet og svare følgende: Han var med til at udvikle de nuværende retningslinjer i 2010 og fortæller at det var en meget besværlig proces med megen modstand imod anbefaling af kalk og D vitamin. Det tog 2-3 år at opnå enighed og han anbefaler stor forsigtighed ved at begynde at ændre på de nuværende anbefalinger. Han mener desuden ikke at der er fremkommet overbevisende evidens for at man ikke skal anbefale både kalk og D vitamin til forebyggelse af fraktur. Han har desuden deltaget i møde med fødevarestyrelsen omkring tilsætning af vitamin D i maden.

Vi kan vende problemstillingen igen ved næste møde

Evt

Arbejdsgruppe med DXA: Der gennemgås arbejdsgruppens primære formål, der var indsamling af data for kontaktpersoner for alle DXA scanning steder i DK. Besøg ved alle DXA scanning steder af 2 bioanalytiker med medbragt fantom til indstilling af alle scanner så de er ensrettede så mulig, desuden til snak om scanningsteknik og om personalet er uddannet i DXA scanning og har været på kursus. Endvidere at ensrette scanningsteknik, beskrivelse af scanninger og spørgeskemaer der udsendes til patienterne.

Tanja arbejder på at få kontakt til alle scannings stederne, men der kan ikke iværksættes besøg på stederne før der er økonomi til det. Der aftales derfor at vi skal søge fonde til formålet, fx osteoporoseforeningen.

Oprindelig gruppe: Pernille Hermann, Anette Riis Madsen, Tove Stenum, Tanja Sikjær, Charlotte Tofteng og en bioanalytiker fra Køge.

Gitte Bloch Rasmussen vil også gerne deltage og vil starte med at arbejde på fondsansøgninger.