2014

Referat af Generalforsamling i Dansk Knoglemedicinsk Selskab, 21. november 2014

Sted: Aarhus Universitetshospital

Ordstyrer: Charlotte Tofteng
Referent: Jannie Hald

Overlæge Charlotte Tofteng konstater at generalforsamlingen er lovligt indkaldt efter selskabets vedtægter.

1. Bestyrelsens beretning
Formanden for DKMS, professor Bo Abrahamsen, fremlægger bestyrelsens beretning (bilag 1) som generalforsamlingen tog til efterretning.

2. Godkendelse af det reviderede regnskab
Trine Jensen David fremlægger regnskab for året 2014. Regnskabet godkendes uden bemærkninger.

3. Budget for det kommende år
Trine Jensen David fremlægger bestyrelsens forslag til budget for 2015. Omfanget af støtte til kursusdeltagelse er stabilt i forhold til 2014 jf intentionerne i bestyrelsens beregning. Det finansieres gennem opsparede midler. Kontingentet foreslås uændret. Budgettet godkendes uden bemærkninger.

4. Valg af formand
Formanden Bo Abrahamsen går af efter fireårig periode, takkes for flot indsats for DKMS. Bestyrelsen peger på Pernille Hermann som ny formand. Pernille Hermann indvilger i at stille op til nyt formandskab og vælges enstemmigt

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
To medlemmer af bestyrelsen er afgående (Bo Abrahamsen og Pia Eiken). Trine Jensen David og Mette Rothmann er på valg og genvælges. Som nye suppleanter vælges Christian Kruse (Ålborg) og Gitte Bloch Rasmussen (Århus) efter kampvalg. Thomas Levin Andersen afgår som suppleant.

6. Råd og udvalg
BMD-databasen – intet nyt
Fraktur samarbejdet – intet nyt
DXA samarbejdet – intet nyt

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af professor Kim Brixen. Kim Brixen genvælges.

8. Eventuelt
Intet