2014

Formandens beretning 2014

Selskabet har 200 medlemmer. Det har været stabilt over de sidste år. Tak for den loyale opbakning Dansk Knoglemedicinsk Selskab har i det forløbne år afholdt to videnskabelige møder, hvor mødet i eftermiddag var nummer to. Det kræver ikke nogen særlig præsentation men vi er taknemmelige for muligheden for at trække på prominente foredragsholdere som Stuart Ralston og Ida Vogel til møder i hvad der jo er et forholdsvis lille videnskabeligt selskab. I foråret holdt DKMS et meget spændende og velbesøgt møde i Medicinsk Museion i København om thyroidea og knogle. Mødet blev holdt i samarbejde med Dansk Thyroideaselskab og vi have fornøjelsen af Graham Williams fra Imperial College London som keynote speaker. Vi har også haft stor fornøjelse af phd foredragene og af foredragskonkurrencerne som har været gode og spændende.
Selskabet har gjort et stort arbejde for at fremme behandlingskvaliteten og forskningen indenfor osteoporose og har deltaget aktivt i udformningen og revision af de Nationale Behandlingsvejledninger på området. Selskabet skylder en stor tak til de medlemmer der har gjort dette arbejde i deres fritid.

DKMS prioriterer kurser højt. Vores ressourcer til selv at arrangere sådanne er nok for beskedne men alle er fortsat meget velkomne til at kontakte bestyrelsen med forslag til kurser man gerne vil arrangere sammen med selskabet eller på selskabets vegne og vi har en vis mulighed for at give økonomisk støtte. Bestyrelsen har også i år støttet medlemmernes deltagelse i relevante internationale kurser, typisk PhD kurser i regi af ECTS eller IOF og også det kliniske kurusus i England i regi af Bone Research Society.
Internationalt er DKMS repræsenteret i European Calcified Tissue Society – hvor past president er professor Bente Langdahl her fra Århus, tidligere formand for DKMS – og også i såvel Committe of National Societies (Pernille Hermann) som Committee of Scientific Advisors (Moustapha Kassem, Bo Abrahamsen og som nyt medlem Niklas Jørgensen, netop indvalgt i CSA, til lykke med det). Vi har også for første gang en bestyrelsesplads i American Society for Bone and Mineral Research. Danmark fylder meget mere i den internationale knogleforskning end man skulle tro ud fra vores størrelse – meget af dette tror jeg skyldes vores gode samarbejde på alle niveauer og på tværs af faggrupperne gennem DKMS.

Regnskabet ser også fornuftigt ud – vi har som planlagt i budgettet brugt lidt af formuen til støtte af videnskabelige møder, foredragspriser og relevante kurser for medlemmerne. Vi har brugt mindre end budgetteret så der er stadig penge i kassen så den nye bestyrelse behøver ikke at være nervøse for dækningen af de fremtidige møder og aktiviteter i selskabet ligesom medlemmerne indtil videre ikke skal være bange for at kontingentet stiger.

Selskabets hjemmeside er blevet opgraderet og har meget mere information end før. Der er også andre måder at holde sig ajour med selskabet. Hvor Twitterprofilen selvfølgelig er åben er det også muligt at tilmelde sig selskabets lukkede gruppe på Facebook hvor man kan diskutere eller annoncere i et mere lukket forum hvis man ønsker det. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke Pia Eiken, afgående medlem af bestyrelsen for hendes arbejde for selskabet i de forløbne fire år og de også de medlemmer af den nuværende bestyrelse som enten ikke er på valg eller genopstiller. Også en særlig tak til vores kasserer Trine David og sekretær Tanja Sikjær for deres store arbejde på de arbejdstunge bestyrelsesposter. Endelig vil jeg sige medlemmerne tak for tillid og støtte gennem de fire år jeg har været formand for selskabet og jeg vil ønske den nye formand og nye bestyrelse en lige så god og spændende tid i de kommende år.