2014

Februar 2014

Maj 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 20.02.14

Sted: Skype-møde

Deltagere: Bo Abrahamsen, Pia Eiken, Mette Rothmann, Jannie Hald, Thomas Levin Andersen Helle Brockstedt og Tanja Sikjær.
Afbud: Niklas Rye Jørgensen og Trine Jensen
Referent: Tanja Sikjær

1. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Mette Rothmann, Niklas Rye Jørgensen og Helle Brockstedt.

2. Godkendelse af referater fra generalforsamlingen og sidste bestyrelsesmøde:
Begge referater er godkendte.

3. Konstituering af bestyrelsen:
Bo er fortsat formand, Trine fortsætter som kasserer og Tanja bliver den nye sekretær. Jannie bliver medlem af bestyrelsen og står fortsat for kurser. Niklas, Pia, Helle er menige medlemmer. Mette og Thomas er suppleanter.

4. Videnskabelige møder:
Forårsmødet d. 30 maj 2014 bliver på Medicinsk Museion i Bredgade, København i samarbejde med Dansk Thyroideaselskab. Hovedtemaet for mødet bliver thyroidea og knogle og hovedtaleren er Professor Graham Williams, Imperial College London.

Der mangler yderligere planlægning af mødet i forhold til andre oplæg/ph.d. oplæg. Bo vil arrangere dette i samarbejde med Niklas og Pia.

Der aftales at vi deler udgifterne med Dansk Thyroideaselskab, til transport og overnatning til foredragsholderen, samt lokale.

Vi vil tilbyde at stå for sandwich og vand til begge selskabers medlemmer og lægge op til at de kan stå for kage. Kaffe tilkøbes på stedet.

Angående foredragskonkurrencen, som vi gerne vil bibeholde, aftales der at medlemmerne of Dansk Thyroideaselskab ligeledes kan deltage. Vi vil foreslå at vi deler præmiesummet på 5000 kr. ligeligt imellem de 2 selskaber.

Der holdes bestyrelsesmøde forinden på Designmuseets cafe kl. 12-13.

Efterårsmødet planlægges til at foregå i Odense.

Emnet vil være kortikal knogle og der arbejdes på om vi kan få Ego Seeman til at komme som hovedtaler. Datoen fastsættes efter om han er i Europa i efteråret 2014. Tanja tager hurtigt kontakt via Lars Rejnmark med henblik på om det er en mulighed.

Af øvrige muligheder besluttes det at vi alle overvejer om der er andre muligheder og specielt om der er nogle potentielle gode foredragsholdere ved ECTS i Prag.

Mette står for bookning af lokalerne på Windsløvparken 25, når der forelægger en endelig dato.

5. Kurser:
Det køre rigtigt fint efter at Jannie er blevet sat på opgaven. Alle der har søgt i denne omgang har fået tildelt legat. Der har desuden været en uopfordret ansøgning til D-vitamin kongres i London der ligeledes er blevet imødekommet.

Der har været tilbagemelding fra nogle medlemmer om at de bliver slået for sent op på hjemmesiden og at deadline ligger for tæt på kurserne. Dette optimeres.

Helle lufter ideen om, hvorvidt det kan lade sig gøre at vi i DKMS regi arrangere et kursus, der kan tiltrække danske og udenlandske kursusdeltagere på niveau med kurset i Oxford, med vores ph.d. knoglekurser in mente.

Der er ikke umiddelbart stor stemning for dette, men det kan tages op senere.

6. Hjemmesiden:
Siden fungerer umiddelbart fint. Der er et lettere irritationsmoment, med den måde bjælkerne folder sig ud på. Dette kan desværre ikke ændres i den opsætning der er brugt. PHPT-databasen fjernes fra siden da der ikke er nogen aktivitet i denne.

Der har været flere henvendelser til sekretæren om Osteonet og om hvordan denne kontaktes. Mette er med i denne og der aftales at hun sender info og kontaktoplysninger om Osteonet til Tanja, der lægger dem på hjemmesiden.

7. Vejledninger og rapporter:
Angående vores klaringsrapporter, så er der stadig et hængeparti med opdatering af baggrundsartikler til osteoporosevejledningen. Tanja finder frem til denne (via tidl. mails).

Der diskuteres nødvendigheden af at vi fortsætter med at lave og revidere klaringsrapporter efter at DES er begyndt at lave NBV’er om f.eks. mandlig osteoporose, steroidinduceret osteoporose osv. Specielt om vi bare på hjemmesiden skal linke til disse i stedet for. Der er enighed om at det gode ved vores klaringsrapporter er at de er uafhængige af andre selskaber som DES, DSAM eller andre, men at vi kan stå inde for hvad der står i dem. Det kan desuden være svært at forsvare over for vores medlemmer der ikke er endokrinologer at vi linker til DES’s hjemmeside og ikke de andres selskaber.

Det besluttes at det skal diskuteres på generalforsamlingen til efteråret om vi fortsat skal lave klaringsrapporter.

8. Arbejdsgrupper:
Retningslinjer for sekundær frakturprævention: Der er taget kontakt til Torben Harsløf for at høre hvordan det går. Han skriver: Der er fra de forskellige bestyrelser stadig fuld opbakning til vort kommissorium. Aktuelt holdes der pause, da der er rygter om at STT vil lave en NKR desangående.

BMD-database: Der er indkommet BMD data fra de store sygehuse. Man har endnu ikke taget kontakt til de mindre steder. Tanja er i forbindelse med en anden arbejdsgruppe i gang med at finde alle DXA scanner i DK og vil når hun har kontakt til steder spørge om de vil deltage i BMD databasen og sende deres data.

DXA beskrivelsegruppen: Pernille Hermann har haft indkaldt til et møde, men dette løb ud i sandet pga. manglede tilbage meldinger. Tanja kontakter hende igen.

9. Næste møde:
Bestyrelsesmøde på Designmuseets cafe kl. 12-13 den 30/5-14.

Hvis gruppen der arrangere forårsmødet har brug for et møde inden, invitere de til et skypemøde.

10. Evt: 
Intet under eventuelt

Referat af bestyrelsesmøde den 30.05.14:

Tilstede ved mødet: Bo Abrahamsen, Pia Eiken, Mette Rothmann, Jannie Hald, Niklas Rye Jørgensen, Trine Jensen og Tanja Sikjær.
Ikke tilstede ved mødet: Thomas Levin Andersen og Helle Brockstedt
Referent: Tanja Sikjær

1) Videnskabelige møder, forslag fra ECTS
Der er ikke tilslutning til at vi kan afholde ECTS årskongressen, da det bliver for dyrt at holde i Danmark og overskuddet vil sikkert blive begrænset.

Den nye bestyrelse kan tage stilling til om vi kan varetage at arrangere ECTS ph.d. træningskursus.

2) Kurser
Angående spørgsmålet ved sidste bestyrelsesmøde om hvorvidt DKMS kunne arrangere knogle kurser selv i stedet for at finansiere medlemmers deltagelse i udenlandske kurser:

Vi mener ikke at vi kan tilbyde noget nyt ud over de kurser der bliver udbudt via ECTS, IOF og BRS.

Desuden vil vi ikke konkurrere med vores egne ph.d. kurser der er arrangeret via universiteterne.

3) Hjemmeside
- Angående den engelske version af osteoporose vejledningen: Trine vil være ansvarlig for at den er helt opdateret og den vil efterfølgende blive sendt til Line så den kan komme på hjemmesiden.

- Fremtiden for klaringsrapporter?
Der er enighed om at vores egne klaringsrapporter er mere udførlige og detaljeret en de NBV’er der ligger på nettet fra de forskellige selskaber.  Der er umiddelbart enighed om at vi bibeholder vores egne klaringsrapporter og at de skal opdateres hvert 2. år.

- Vi fjerner 2009 udgaven af osteoporose vejledningen fra hjemmesiden.

4) Arbejdsgrupper
DXA databasen: Der arbejdes aktuelt på at flytte databasen til Glostrup, men der er en del juridiske problemstillinger ved dette der tager tid at løse.

DXA scanningsgruppen: Der arbejdes på at arrangere et møde.

5) Efterårsmødet
Foreløbig dato er 14/11- 14

Bo skriver til Ego Seemann i forhold til om han kan komme og holde oplæg om kortikal knogle. Hvis ikke må vi undersøge om vi kan finde et andet emne. Sener emne kan være diabetes og knogle/fedme. Der er arrangeret kursus ved Amgen til sep., hvor der er foredrag om emnet. Hvorfor der nok skal gå lidt længere før vi tager emnet op.

6) Bestyrelsesmedlemmer på valg til efteråret
Bo går af til efteråret, vi anbefaler at Pernille vælges til formand.

Trine vil genvælges som regnskabsansvarlig

Pia, Thomas og Tanja går ud. Vi vil spørge Peter Vestergaard, Lars Folkestad og Barbara Rubæk Nielsen

7) Næste møde:
Vi planlægger skypemøde den torsdag den 25 sep. kl. 15.00

8) Eventuelt
Osteonet: DKMS vil gerne stille en underskudsgaranti til frokost, kaffe og refundering af transport til foredragsholderne.