2013

Formandens årsberetning 2013

Det har været et travlt år for alle i Dansk Knoglemedicinsk Selskab men det har også kastet nogle gode og brugbare resultater af sig.  Vi har holdt to videnskabelige møder i 2013. Mødet i Odense i maj måned havde Biokemiske Knoglemarkører som hovedtema og var et af de mest velbesøgte møder i selskabets historie. Doug Bauer og Niklas Ryge Jørgensen gav fremragende præsentationer om udviklingsmulighederne, begrænsningerne og udfordringerne. Årets andet videnskabelige møde var dagens møde i Århus med osteoporose hos canceroverlevere som tema – et patientklientel som fylder mere og mere i det kliniske arbejde på vores hospitaler. Selskabet har gjort et stort arbejde for at fremme behandlingskvaliteten og forskningen indenfor sekundær osteoporose og jeg håber at mange interesserede klinikere har meldt sig som deltager i udarbejdelsen af den Nationale Behandlingsvejledning for Glucocorticoid-induceret osteoporose. DKMS har afsluttet arbejdet med opdateringen af Klaringsrapport of Osteoporose og i tæt samarbejde med Dansk Endokrinologisk Selskab også bidraget helt afgørende til Behandlingsvejledning for Primær Hyperparathyroidisme. Rapporterne er en stor arbejdsopgave for et selskab som har en meget begrænset organisation og vi har haft stor hjælp af de mange arbejdstimer som aktive medlemmer har lagt i skrivearbejdet og i at deltage i de løbende diskussioner såvel på møder som via e-mail.
Selskabet har haft mulighed for i begrænset omfang at frikøbe en hovedforfatter eller redaktør fra klinisk arbejde så rapporterne har kunnet færdiggøres men ellers har det været et arbejde der er gjort af medlemmerne i deres fritid.

Tilsvarende har selskabet afgivet en række høringssvar til myndighederne, dels til Sundhedsstyrelsen om tilskudskriterier for osteoporosemedicin og om kalktilskud, dels mere generelle høringssvar via LVS om emner hvor bestyrelsen har vurderet der kunne have selskabets interesse. Der udsendes et stort antal spørgsmål til høring via LVS og i reglen med meget korte svartider så det er naturligvis begrænset hvad vi har kunnet gå ind i. Når selskabet afgiver et høringssvar vil man kunne finde et link til det direkte på selskabets hjemmeside og der kan I således finde ovenstående svar.

DKMS prioriterer kurser højt men har begrænsede ressourcer til selv at arrangere sådanne. Man er dog meget velkomne til at kontakte bestyrelsen med forslag til kurser man gerne vil arrangere sammen med selskabet eller på selskabets vegne og vi har en vis mulighed for at give økonomisk støtte i den situation. Specifikt har bestyrelsen også valgt at støtte medlemmernes deltagelse i relevante internationale kurser, typisk PhD kurser i regi af ECTS eller IOF og også de mere klinisk rettede kurser som holdes i Oxford i regi af Bone Research Society. Denne strategi har ikke alene betydet at DKMS medlemmer har kunnet få støtte til at deltage i relevante kurser men det har også styrket selskabets indflydelse på kursusplanlægningen, en indflydelse som har været langt større end hvad man kan forvente af et selskab af vores størrelse og som hjælper med at fastholde landets gode omdømme som et excellent sted at drive alle aspekter af knogleforskning. Internationalt er DKMS repræsenteret i European Calcified Tissue Society – hvor præsidenten er professor Bente Langdahl her fra Århus, tidligere formand for DKMS – og også i såvel Committe of National Societies (Pernille Hermann) som Committee of Scientific Advisors (Moustapha Kassem og Bo Abrahamsen), og selskabets medlemmer har også vigtige tillidsposter i American Society for Bone and Mineral Research.  Ved at være repræsenteret internationalt har DKMS ikke alene haft indflydelse på internationale rapporter og arbejdsgrupper men vi har også mulighed for at indstille danske knogleforskere til internationale priser. Det er en langsommelig proces men også ad denne vej prøver vi at styrke dansk knoglemedicinsk forskning og klinik internationalt.

Selskabet har også nationale arbejdsgrupper. Her vil jeg især i år fremhæve arbejdsgruppen for sekundær frakturprofylakse ledet af Torben Harsløff – her er det lykkedes ved en kombination af møder og ad hoc registerforskning at overbevise samarbejdspartnere fra andre videnskabelige selskaber om at vi fortsat ikke gør det godt nok når det drejer sig om at sikre at frakturpatienter udredes for og behandles for osteoporose. Selskabet har udover at sponsorere mødeaktiviteten også støttet et epidemiologisk studium fra Ålborg Universitet med henblik på at dokumentere status for sekundær frakturprofylakse i Danmark.

Som det fremgår af årsregnskabet har DKMS brugt cirka 70000 kroner mere end budgetteret for perioden men da pengene er gået til kursusstøtte, nye arbejdsgrupper og til at kunne afholde videnskabelige møder uden industrisponsorering har pengene efter min mening været en god investering af den oparbejdede formue og økonomien i DKMS er god nok til at vi kan fortsætte uændret aktivitet i adskillige år uden at måtte hæve kontingentet. Hverken øget industrisponsorering, højere kontingent eller lavere aktivitet ville være godt for selskabet.

For de enkelte medlemmer har det nok været en udfordring at holde sig ajour med selskabets arbejde – der er sket en masse, det har knebet med tiden til at gøre reklame for det og vores IT profil har ikke været god nok. Det er der nu rettet op på med ny hjemmeside og Twitter-profil så det skulle være muligt at finde al information om selskabets aktiviteter på ét sted. Hvor Twitterprofilen selvfølgelig er åben er det også muligt at tilmelde sig selskabets lukkede gruppe på Facebook hvor man kan diskutere eller annoncere i et mere lukket forum hvis man ønsker det.
Selskabet har nu 208 medlemmer og vi vil også i 2014 kunne tilbyde jer kursusstøtte, gode videnskabelige møder, indflydelse på klaringsrapporter, et forum til at træne videnskabelige præsentationer og et sted at vinde foredragspriser og få støtte til deltagelse i eller afholdelse af kurser. Alt i alt god valuta for pengene og kun muligt som følge af det store og gratis arbejde som de bestyrelsen og medlemmerne har lagt i selskabet. Jeg vil gerne på selskabets vegne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer Pernille Hermann, Torben Harsløff og selskabets sekretær Morten Frost Nielsen.

Bo Abrahamsen, november 2013