14. Sociale støtteordninger

Baggrundsartikel: Støtteordninger

14.1. Medicintilskud

Ved behandling med antiresorptive eller knogleanabole lægemidler kan der søges om enkelttilskud til behandlingen hos Lægemiddelstyrelsen. Kriterierne for at opnå tilskud revideres jævnligt. De aktuelle kriterier for enkelttilskud til hhv knogleanabol (Tabel 9)  og antiresorptiv-(Tabel 10) behandling er anført både på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside  samt i Lægemiddelkataloget under de enkelte præparater. Hvis en patients samlede egenbetaling til medicin på årsbasis overstiger 3.490 kr  (år 2010-niveau) bør der tillige søges om kronikertilskud – f.eks. ved behandling med Forsteo® eller Preotact®. Der ydes ikke offentligt tilskud til kalcium- og D-vitamin-præparater, men patienter, som er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan ofte få refunderet en del af udgiften, hvis præparaterne er udskrevet på recept.

14.2. Hjælpemidler

Ved behov for stok, rollator, tang o.l. kan der søges om kommunalt tilskud. På www.social.dk findes vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

14.3. Revalidering/fleksjob

Ved behov herfor rettes der henvendelse til en kommunal sagsbehandler.

14.4. Rekreationsophold

Ved funktionstab i bevægeapparatet kan bopælsregionen dække udgifter til behandling og pleje ved rekreationsophold (jf. lov om frit sygehusvalg). Befordringsudgifter afholdes af patienten selv. Sygeforsikringen ”danmark” yder tilskud til kur- og rekreationsophold efter længere tids sygdomsbehandling. På hjemmesiden for Sygeforsikringen ”danmark” findes en liste over godkendte kuranstalter og rekonvalescenthjem.