Introduktion

Vejledning til udredning og behandling af osteoporose er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Arbejdsgruppen har sammen med adskillige ad hoc-tilknyttede forfattere udarbejdet en række baggrundsartikler inden for emnerne: ætiologi, patologi, undersøgelsesmetoder, diagnostik og behandling af osteoporose. På baggrund af disse artikler har arbejdsgruppen i fællesskab udarbejdet vejledningen. Vejledningen er udformet som en oversigtsartikel om den aktuelle viden om osteoporose, kombineret med en praktisk vejledning i diagnostik og behandling af osteoporose.

Vejledningen har været i høring hos relevante speciale-selskaber og myndigheder. Dansk Knoglemedicinsk Selskab takker for de kommentarer og forslag til forbedringer, vi har modtaget i forbindelse med denne høring. Vi har brugt disse konstruktivt i færdiggørelsen af vejledningen.

Lars Rejnmark
Bo Abrahamsen
Charlotte Ejersted
Lars Hyldstrup
Jens-Erik Beck Jensen
Ole Rintek Madsen
Leif Mosekilde
Peter Schwarz
Peter Vestergaard
Bente Langdahl

Formål

Mulighederne for diagnostik og behandling af osteoporose er blevet væsentlig forbedrede over de seneste 10-15 år. Der er gode muligheder for diagnostik af osteoporose ved hjælp af DXA-undersøgelser af personer med risikofaktorer for fraktur i det meste af Danmark. Der er registreret 10 forskellige medicinske behandlinger af osteoporose i Danmark, og dermed er der gode muligheder for at skræddersy behandlingen til den enkelte patient. Den største evidens ligger forsat inden for behandling af postmenopausal osteoporose, men nyere studier har også dokumenteret effektive behandlinger af mandlig og steroidinduceret osteoporose samt osteoporose hos ældre over 80 år.

Det er Dansk Knoglemedicinsk Selskabs ønske, at vi med denne vejledning kan anspore til en mere aktiv indsats overfor særligt de patienter, der har stor risiko for nye frakturer. Det drejer sig primært om to store grupper af patienter. Patienter med tidligere lavenergifrakturer, herunder særligt hoftenærer frakturer og frakturer af columna, og patienter i længere varende glukokortikoidbehandling. For begge grupper gælder, at der er medicinske behandlinger, der kan halvere patienternes risiko for osteoporotiske frakturer. Vi ønsker også at tilskynde til folkeoplysningskampagner om osteoporose, da vi tror, at en øget viden om osteoporose hos befolkningen kan medvirke til, at flere af den ca. ½ million danskere, der lider af osteoporose, bliver diagnosticeret og i relevant omfang tilbydes behandling, end tilfældet er i dag.

Evidensniveau og anbefalingernes tyngde

I udarbejdelsen af vejledningen har DKMS vægtet grundlaget for anbefalingerne ud fra litteraturen på baggrund af det scoringssystem som er udarbejdet ved Oxford Centre for Evidence-based Medicin (1). Hvor det har været muligt, bygger evidensvurdering på systematiske metaanalyser. Såfremt der ikke foreligger systematiske metaanalyser, er evidensgraduering sket ud fra de enkeltstående undersøgelser. Der er ikke medtaget resultater fra subanalyser af randomiserede klinisk forsøg (RCT), hvis der i randomiseringen ikke er stratificeret for den population som indgår i subanalysen. Evidensniveauet bag anbefalingerne er således gradueret fra niveau I til IV:

Evidensniveau I: Metaanalyse/systematisk oversigt over randomiserede forsøg eller randomiserede kliniske forsøg.
Evidensniveau II: Kontrolleret, ikke-randomiseret forsøg.
Kohorteundersøgelse. Diagnostisk test.
Evidensniveau III: Case-kontrol-undersøgelse. Deskriptiv undersøgelse.
Evidensniveau IV: Mindre serie. Kasuistik. Traditionel lærebog. Traditionel oversigtsartikel. Ekspertvurdering.

Dokumentation

Denne vejledning er kortfattet. Hvis man ønsker en mere omfattende gennemgang af vejledningens enkelte punkter, henvises til en række baggrundsartikler, som behandler emnerne mere detaljeret, end det har været muligt i denne vejledning. Ligeledes kan dokumentationen for de anbefalinger vedr. udredning og behandling, som anføres i vejledningens sidste del, findes i disse baggrundsartikler.

Potentielle interessekonflikter

Iht. Lægemiddelstyrelsens vejledning om lægers og tandlægers pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed, har forfatterne til denne vejledning informeret Dansk Knoglemedicinsk Selskab om nedenstående mulige interessekonflikter pr. 26.11.08:

Lars Rejnmark: Ingen

Bo Abrahamsen: Konsulent for Novartis, Nycomed Danmark og Servier Danmark

Charlotte Ejersted: Ingen

Lars Hyldstrup: Forsker og konsulent for Amgen, Eli Lilly, Novartis, Novo Nordisk, Nycomed, Roche og Servier

Jens-Erik Beck Jensen: Forsker, konsulent og foredragsholder for Amgen, Eli Lilly, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Nycomed, Roche og Servier

Ole Rintek Madsen: Konsulent for Abbott og Eli Lilly

Leif Mosekilde: Ingen

Peter Schwarz: Forskningssamarbejde med Eli Lilly Danmark, Novartis Healthcare A/S; Amgen  og Merck Sharp & Dohme

Peter Vestergaard: Investigator for Bayer Schering Pharma og Servier

Bente Langdahl: Investigator, konsulent og foredragsholder for Eli Lilly, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Nycomed, Pfizer, Roche, Amgen og Servier

referenceliste

(1)     Pedersen T, Gluud CN, Gotzsche PC, Matzen P, Wille-Jorgensen PA. Hvad er evidensbaseret medicin? Ugeskr Laeger. 2001;163:3769-72. (Link til artiklen, PubMed)